Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Aspecte legale
image

Aspecte legale


Petitiile depuse prin posta electronica (pe scurt, petitiile online) sunt reglementate atat la nivel national, cat si la nivelul Uniunii Europene, fiind prevazute in mod clar conditiile de redactare, admisibilitate si solutionare ale acestora.


Va reamintim faptul ca, dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007, legislatia Uniunii Europene a devenit direct aplicabila in tara noastra, limba romana este una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, iar cetatenii romani au devenit cetateni europeni, bucurandu-se astfel de toate drepturile prevazute de legislatia comunitara, pe care le pot invoca in fata institutiilor si instantelor romanesti sau comunitare ori de cate ori considera ca acestea le-au fost incalcate. Printre aceste drepturi se numara si dreptul de a adresa petitii Parlamentului European, in mod individual sau in asociere cu alte persoane.


La nivel national, cadrul legislativ este reprezentat de:

CONSTITUTIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicata*)

ART. 51 - Dreptul de petitionare
(1) Cetatenii au dreptul sa se adreseze autoritatilor publice prin petitii formulate numai in numele semnatarilor.
(2) Organizatiile legal constituite au dreptul sa adreseze petitii exclusiv in numele colectivelor pe care le reprezinta.
(3) Exercitarea dreptului de petitionare este scutita de taxa.
(4) Autoritatile publice au obligatia sa raspunda la petitii in termenele si in conditiile stabilite potrivit legii.

• Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

(astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor)

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. 1.
(1) Prezenta ordonanta are ca obiect reglementarea modului de exercitare de catre cetateni a dreptului de a adresa autoritatilor si institutiilor publice petitii formulate in nume propriu, precum si modul de solutionare a acestora.
(2) Dreptul de petitionare este recunoscut si organizatiilor legal constituite, acestea putand formula petitii in numele colectivelor pe care le reprezinta.

Art. 2.
In sensul prezentei ordonante, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.

Art. 3.
Petitiile adresate autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 2 vor fi solutionate in termenele si in conditiile stabilite prin prezenta ordonanta.

Art. 4.
Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 2 sunt direct raspunzatori de buna organizare si desfasurare a activitatii de primire, evidentiere si rezolvare a petitiilor ce le sunt adresate, precum si de legalitatea solutiilor si comunicarea acestora in termenul legal.

Art. 5.
Pentru solutionarea legala a petitiilor ce le sunt adresate conducatorii autoritatilor si institutiilor publice sesizate vor dispune masuri de cercetare si analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate.

Art. 6.
(1) Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 2 sunt obligate sa organizeze un compartiment distinct pentru relatii cu publicul, care sa primeasca, sa inregistreze, sa se ingrijeasca de rezolvarea petitiilor si sa expedieze raspunsurile catre petitionari.
(2) Compartimentul prevazut la alin. (1) inainteaza petitiile inregistrate catre compartimentele de specialitate, in functie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului.
(3) Compartimentul prevazut la alin. (1) este obligat sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului.
(4) Expedierea raspunsului catre petitionar se face numai de catre compartimentul pentru relatii cu publicul, care se ingrijeste si de clasarea si arhivarea petitiilor.

Art. 61.
Petitiile gresit indreptate vor fi trimise in termen de 5 zile de la inregistrare de catre compartimentul prevazut la art. 6 alin. (1) autoritatilor sau institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate, urmand ca petitionarul sa fie instiintat despre aceasta.

Art. 7.
Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante.

Art. 8.
(1) Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice petitionarului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.
(2) Pentru solutionarea petitiilor transmise, potrivit art. 61, de la alte autoritati sau institutii publice, termenul de 30 de zile curge de la data inregistrarii petitiei la autoritatea sau institutia publica competenta.

Art. 9.
In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate prelungi termenul prevazut la art. 8 cu cel mult 15 zile.

Art. 10.
(1) In cazul in care un petitionar adreseaza aceleiasi autoritati sau institutii publice mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, acestea se vor conexa, petentul urmand sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate petitiile primite.
(2) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie de la acelasi petitionar ori de la o autoritate sau institutie publica gresit sesizata, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, la numarul initial facandu-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns.

Art. 11.
In cazul in care prin petitie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi solutionata de persoana in cauza sau de catre un subordonat al acesteia.

Art. 12.
(1) Repartizarea petitiilor in vederea solutionarii lor de catre personalul de specialitate se face de catre seful compartimentului caruia i s-a trimis petitia de catre compartimentul prevazut la alin. (1) al art. 6.
(2) Functionarii publici si persoanele incadrate cu contract individual de munca sunt obligate sa rezolve numai petitiile care le sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis sa le primeasca direct de la petenti, sa intervina sau sa depuna staruinta pentru solutionarea acestora in afara cadrului legal.

Art. 13.
Semnarea raspunsului se face de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice ori de persoana imputernicita de acesta, precum si de seful compartimentului care a solutionat petitia. In raspuns se va indica, in mod obligatoriu, temeiul legal al solutiei adoptate.

Art. 14.
Semestrial autoritatile si institutiile publice vor analiza activitatea proprie de solutionare a petitiilor, pe baza raportului intocmit de compartimentul prevazut la alin. (1) al art. 6.

Art. 15.
Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea termenelor de solutionare a petitiilor, prevazute in prezenta ordonanta;
b) interventiile sau staruintele pentru rezolvarea unor petitii in afara cadrului legal;
c) primirea direct de la petitionar a unei petitii, in vederea rezolvarii, fara sa fie inregistrata si fara sa fie repartizata de seful compartimentului de specialitate.

Art. 151.
Modul de solutionare a petitiilor adresate Parlamentului si Presedintelui Romaniei se face potrivit reglementarilor proprii.La nivelul Uniunii Europene, cadrul legislativ este prevazut de:

Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si Regulamentul de procedura al Parlamentului European


- Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (in versiunea consolidata publicata in Jurnalul Oficial C 115 din 9 mai 2008) prevede la art. 227: "Orice cetăţean al Uniunii Europene, precum şi orice persoană fizică sau juridică având reşedinţa sau sediul social într-un stat membru are dreptul de a înainta cu titlu individual sau în asociere cu alţi cetăţeni sau persoane, o petiţie Parlamentului European, privind un subiect care face parte din domeniile de activitate ale Uniunii Europene şi care îl sau o priveşte în mod direct.",


- Regulamentul de procedura al Parlamentului European prevede:

"Articolul 191: Dreptul de petiţionare

(1) Orice cetăţean al Uniunii Europene, precum şi orice persoană fizică sau juridică având reşedinţa sau sediul social într-un stat membru are dreptul de a înainta cu titlu individual sau în asociere cu alţi cetăţeni sau persoane, o petiţie Parlamentului European, privind un subiect care face parte din domeniile de activitate ale Uniunii Europene şi care îl sau o priveşte în mod direct.

(2) Petiţiile adresate Parlamentului trebuie să menţioneze numele, cetăţenia şi domiciliul fiecăruia dintre petiţionari.

(3) Petiţiile trebuie redactate într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Petiţiile redactate într-o altă limbă sunt examinate numai dacă petiţionarul a anexat o traducere sau un rezumat într-o limbă oficială a Uniunii Europene, acestea servind Parlamentului ca bază de lucru. În corespondenţa sa cu petiţionarul, Parlamentul utilizează limba oficială în care sunt redactate traducerea sau rezumatul.

(4) Petiţiile se înscriu într-un registru general în ordinea primirii, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alineatul (2); în caz contrar, petiţiile se arhivează. Petiţionarului i se aduce la cunoştinţă motivul arhivării.

(5) Preşedintele trimite petiţiile înscrise în registrul general comisiei competente care examinează dacă acestea intră în domeniile de activitate ale Uniunii Europene.

(6) Petiţiile declarate inadmisibile de către comisie se arhivează. Decizia motivată se notifică petiţionarului.

(7) În cazul prevăzut la alineatul precedent, comisia poate sugera petiţionarului să se adreseze autorităţii competente a statului membru interesat sau autorităţii competente a Uniunii Europene.

(8) Petiţia se înscrie într-un registru public, cu excepţia cazului în care petiţionarul doreşte examinarea confidenţială a petiţiei sale.

(9) În cazul în care comisia consideră necesar, aceasta poate prezenta chestiunea Ombudsmanului.

(10) Petiţiile adresate Parlamentului de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene, nu au reşedinţa şi nici sediul social într-un stat membru se înregistrează şi se arhivează separat. Preşedintele adresează lunar comisiei competente pentru examinarea petiţiilor o situaţie cu înregistrările petiţiilor primite în cursul lunii precedente şi menţionează obiectul acestora, iar comisia competentă poate solicita comunicarea petiţiilor pe care consideră oportun să le examineze.


Articolul 192: Examinarea petiţiilor

(1) Comisia competentă poate decide elaborarea unor rapoarte sau se poate pronunţa în orice alt mod cu privire la petiţiile pe care le-a declarat admisibile.

Comisia poate solicita avizul unei alte comisii, în conformitate cu articolul 46, în special în cazul petiţiilor care vizează modificarea dispoziţiilor legislative în vigoare.

(2) Se stabileşte un registru electronic în care cetăţenii se pot asocia cu petiţionarul, punându-şi semnătura electronică la sfârşitul petiţiei declarate admisibilă şi înscrise în registru.

(3) În cadrul examinării petiţiilor sau al constatării faptelor, comisia poate să audieze petiţionarii, să organizeze audieri generale sau să trimită membri la faţa locului pentru constatarea faptelor.

(4) În vederea pregătirii avizului, comisia poate solicita Comisiei să-i prezinte documente, să-i comunice informaţii sau să-i permită accesul la serviciile sale.

(5) Dacă este necesar, comisia supune votului Parlamentului propunerile de rezoluţie privind petiţiile pe care le-a examinat.

De asemenea, comisia poate solicita ca avizul său să fie transmis de către Preşedintele Parlamentului, Comisiei sau Consiliului.

(6) Comisia informează semestrial Parlamentul cu privire la deliberările sale.

Comisia informează în special Parlamentul cu privire la măsurile luate de către Consiliu sau de către Comisie în cazul petiţiilor transmise de Parlament.

(7) Petiţionarii sunt informaţi de către Preşedintele Parlamentului cu privire la deciziile luate şi la motivele acestora."


Petiţia poate fi redactată sub formă de plângere sau de cerere şi poate avea ca obiect chestiuni de interes public sau privat.


Petiţia poate consta într-o cerere individuală, o plângere, o sesizare referitoare la aplicarea dreptului comunitar sau un apel adresat Parlamentului pentru a lua poziţie într-o anumită chestiune. Astfel de petiţii îi oferă Parlamentului European posibilitatea de a atrage atenţia asupra oricărei încălcări a drepturilor unui cetăţean european de către un stat membru, de către autorităţile locale sau orice altă instituţie.


La adresa: http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=49&language=ro puteti gasi toate informatiile necesare in acest scop.


Despre modalitatea practica de depunere a unei petitii prin posta electronica la Parlamentul european gasiti mai multe informatii la urmatoarea adresa:
https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=RO


Subliniem faptul ca pe site-ul Parlamentului European nu se pot stoca petiţii colective sau de mare amploare. Asociaţiile sau persoanele care organizează astfel de campanii sunt rugate să trimită prin poştă listele de semnături de sprijin.


Atragem atentia asupra faptului că petitiile privind problemele legate de administrarea defectuoasă în cadrul instituţiilor sau organismelor Uniunii Europene trebuie adresate Ombudsmanului European, iar petitiile privind problemele legate de administrarea defectuoasă în cadrul instituţiilor sau organismelor romane trebuie adresate Ombudsmanului naţional, respectiv Avocatul poporului.