Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Propuneri de modificare Constitutie - 2013
image

Petitie: "Propuneri de modificare Constitutie - 2013"

Facebook share

Domnule Parlamentar,

Cu deosebit respect, vă propunem patru amendamente pe care vă rugăm să le luati în considerare în procesul de revizuire a actualei Constitutii a României. Aceste propuneri vizează o adecvare a acestui act (fundamental pentru statul de drept) atât la traditia si mostenirea poporului român, cât si la realitătile si împrejurările în care acesta îsi desfăsoară astăzi existenta.
Cu multumiri,

ASOCIATIA PRO ORTODOXIA
......................................................

Propuneri pentru revizuirea Constitutiei României

1. Referinta la numele lui Dumnezeu

Propunem introducerea, în preambulul Constitutiei României, a următoarei formule:
„În grija pentru existenţa şi viitorul României si constient de responsabilitatea sa în fata lui Dumnezeu si a omului, poporul român adoptă această Constituţie a României ca lege fundamentală.”

2. Referinta la traditia crestină

Propunem introducerea formulei:
„Baza valorilor poporului român se regăseste în traditia creştină pe care statul are datoria de a o proteja.”

3. Referinta la căsătorie si familie

Propunem modificarea aliniatului (1) din articolul 48 al actualei Constitutii a României, prin introducerea mentiunii că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimtită „dintre un bărbat si o femeie”, astfel că acest articol ar avea următoarea formulare:
”(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită dintre un bărbat si o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.”

4. Referinta la Biserica majoritară

Propunem completarea articolului 29 al actualei Constitutii a României cu următoarele:
„Statul recunoaste rolul special al Bisericii Ortodoxe Române în istoria si în viata poporului român.”

5. Referinta la predarea religiei în scoală

Propunem mentinerea formei actuale a articolului 32 din Constitutia României, care, la punctul (7), precizează:
„(7) Statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. În şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege.”

******

Argumente pentru implementarea celor propuse spre revizuirea actualei Constitutii a României:


1) Argumente cu privire la mentionarea numelui lui Dumnezeu si a traditiei crestine

- Pentru orice persoană credincioasă, adevăratul si autenticul izvor al Legii nu poate fi decât Dumnezeu si orice lucrarea a omului se face prin raportare la vointa divină. Cum România este o tară în care majoritatea covârsitoare se declară având credintă în Dumnezeu (si nu ne referim aici la o religie sau confesiune anume), doar aproximativ 0,2% declarându-se fără religie sau atei, este firesc ca invocarea numelui lui Dumnezeu să adauge un plus de valoare si să consolideze si mai mult autoritatea actualei Constitutii.
- Prin modul în care sunt formulate referinta la Dumnezeu sau la traditia crestină, nu se aduce atingere nimănui, aceste elemente neavând menirea de a îngrădi în vreun fel convingerile sau credintele vreunei persoane (libertatea constiintei fiind garantate, în continuare, prin articolul 29 al actualei Constitutii).
- Constitutia este nu doar un document fundamental pentru statul de drept, ci este si o carte de vizită pentru un popor, este o sumă a acelor elemente care definesc identitatea unei natiuni. Cu sigurantă că poporului român i-au fost, de-a lungul istoriei, si îi sunt si astăzi specifice credinta în Dumnezeu, crestinismul punându-si amprenta în mod esential asupra formării sale si asupra modului său de viată, asupra valorilor sale fundamentale si asupra celor mai valoroase contributii pe care le-a adus umanitătiii în plan cultural, stiintific, artistic etc.
- Prin mentionarea numelui lui Dumnezeu si a traditiei crestine nu se produce decât o firească si necesară completare a celorlalte elemente de acest ordin care se regăsesc în alte documente sau simboluri definitorii pentru statul român. Astfel, în stema României se regăseste crucea, în imnul national apare versul: „Preoti cu crucea-n frunte! căci oastea e crestină”, iar la depunerea jurământului, după validarea alegerii sale, în fata Camerei Deputatilor si a Senatului, Presedintele rosteste, în final: „Asa să-mi ajute Dumnezeu!”.

2) Argumente cu privire la mentionarea căsătoriei ca fiind încheiată între un bărbat si o femeie

- Familia si institutia căsătoriei constituie elementul esential al unei natiuni, cărămida de bază a unei societăti, fără de care nu se poate construi nimic temeinic. Evolutia societătii românesti din ultimii ani, cresterea ratei divortului, problemele cu care se confruntă copiii ce sunt lipsiti de suportul si ocrotirea unei familii si multe altele de acest gen constituie semnale îngrijorătoare cu privire la prezentul si viitorul României. Este nevoie, de aceea, de a se întări si mai mult rolul familiei si al căsătoriei.
- În Codul civil aflat în vigoare, căsătoria este definită ca fiind „uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie” (la articolul 259). Faptul că acest lucru va fi mentionat ca atare si în Constitutie vine să sustină si să întărească si mai mult această institutie fundamentală.

3) Argumente cu privire la mentionarea rolului BOR în istoria si viata României

- Sunt numeroase argumentele si mărturiile celor care vorbesc de rolul esential al Bisericii Ortodoxe Române în istoria poporului român, în edificarea spirituală sau culturală a acestui neam, în propăsirea lui materială. Pentru Mihai Eminescu, Biserica Ortodoxă este ,,maica spirituală a neamului românesc, cea care a născut unitatea limbei şi unitatea etnică şi care a fost azilul de mântuire naţională în ţări unde românul nu are Stat”.
- Prin mentionarea BOR în Constitutie nu se face o discriminarea a altor culte, nici nu se creează un statut special, favorizant pentru cultul majoritar din România, ci se mentionează ca atare o contributie esentială adusă de cea mai veche institutie, cu neîntreruptă continuitate, a neamului românesc.
- Mentionarea rolului BOR ar fi si o reparatie de ordin moral si juridic vizavi de schimbările operate de regimul comunist în documentele fundamentale ale statului, întrucât în Constitutia Românie de la 1928 se mentiona, la articolul 19:
„Religia crestină ortodoxă fiind religia marei majorităti a Românilor, Biserica Ortodoxă este Biserica dominantă în Statul Român...”. Cu toate că majoritatea cetătenilor se declară si acum de religie ortodoxă (conform datelor ultimului recensământ), mentiunea propusă în noua Constitutie nu mai numeste BOR ca fiind „dominantă”, ci doar recunoaste un rol special pe care l-a avut si îl are în viata poporului român.ANEXA 1. Referinta la numele lui Dumnezeu

Referiri la Dumnezeu sau chiar la Sfânta Treime apar în următoarele Constitutii:

POLONIA
Preambul:
În grija pentru existenţa şi viitorul Patriei noastre, dobândind în anul 1989 posibilitatea de a decide în mod suveran şi democrat destinul Acesteia, noi, Poporul Polon – toţi cetăţenii Republicii, atât cei cu credinţa în Dumnezeu - izvor al adevărului, dreptăţii, binelui şi frumosului, cât şi cei care nu împărtăşesc această credinţă, dar care cred in valori universale provenite din alte surse, egali în drepturi şi în îndatoriri raportat la bunul comun – Polonia, recunoscători înaintaşilor noştri, graţie muncii lor, graţie luptei pentru neatârnare cumpărată cu preţul unor mari jertfe, graţie culturii cu rădăcini în moştenirea creştină a Poporului şi în valorile general umane, racordându-ne la cele mai bune tradiţii ale Primei şi celei de a Doua Republici, obligaţi să transmitem viitoarelor generaţii tot ceea ce este preţios din patrimoniul de peste o mie de ani, în comuniune cu cetăţenii noştri risipiţi pretutindeni în lume, conştienţi de necesitatea cooperării cu toate ţările pentru binele Familiei Umane, amintindu-ne experienţele amare din timpurile când valorile şi drepturile fundamentale ale omului în Patria noastră erau încălcate, dorind garantarea pentru totdeauna a drepturilor cetăţeneşti, iar acţiunea instituţiilor publice să asigure corectitudinea şi eficienţa, cu sentimentul răspunderii în faţa lui Dumnezeu sau în faţa propriei conştiinţe, adoptă această Constituţie a Republicii Polone ca lege fundamentală pentru statul bazat pe respectarea libertăţilor şi dreptăţii, cooperarea autorităţilor, dialogul social, precum şi pe principiul subsidiarităţii în consolidarea drepturilor cetăţenilor şi comunităţilor acestora.
Pe toti aceia care pentru binele celei de a Treia Republici vor respecta această Constitutie, îi îndemnăm să o facă, veghind la păstrarea demnităţii înnăscute a omului, a dreptului la libertatea si obligatia de solidaritate cu ceilalti, si ca respectarea acestor principii să aibă fundamentarea fermă a Republicii Polone.

IRLANDA
Preambul
În numele Preasfintei Treimi, de la Care este toată autoritatea şi către Care, ca finalitate, toate acţiunile oamenilor şi ale statelor trebuie să se îndrepte.
Noi, poporul Irlandei, cu smerenie recunoscând toate obligaţiile noastre către Domnul Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, Care i-a susţinut pe părinţii noştri în secole de suferinţă, ne amintim cu recunoştinţă de lupta lor eroică şi neîncetată pentru a-şi redobândi îndreptătita independenţă a naţiunii noastre.
Şi căutând să promovăm binele comun, cu respectarea Prudenţei, Dreptăţii şi Dragostei, aşa încât demnitatea şi libertatea fiecărei persoane să fie respectată, adevărata ordine socială să fie atinsă, unitatea ţării noastre restaurată şi stabilită o concordie cu celelalte naţiuni,
Adoptăm, împuternicim şi ne încredinţăm pe noi înşine acestei Constituţii.
(...)
Article 6 [Popular Sovereignty, Rule of Law]
(1) Toate puterile de guvernământ, legislative, executive şi judiciare, derivă, sub Dumnezeu, din oameni, al căror drept este de a-şi desemna conducătorii statului şi în final, să decidă asupra tuturor chestiunilor de politică naţională, conform cu cerinţele binelui comun.
(...)
(8) Preşedintele va intra în oficiul său, asumând şi semnând public, în prezenţa membrilor Casei Parlamentului, ai Judecătorii Curţii Supreme şi ai Marii Curţi, şi a altor personalităţi publice, următoarea declaraţie:
„În prezenţa Atotputernicului Dumnezeu, jur solemn şi promit sincer şi declar că voi menţine Constituţia Irlandei şi voi respecta legile ei, că îmi voi împlini datoriile mele cu credincioşie şi conştiinţă, conform cu Constituţia şi cu legea, că îmi voi dedica abilităţile serviciului şi binelui poporului Irlandei. Fie ca Dumnezeu să mă conducă şi să mă susţină!”
(...)
Article 44 Religion (Religia)
(1) Statul are la cunoştinţă faptul că omagiul rugăciunii publice este datorat Atotputernicului Dumnezeu. Numele Lui trebuie rostit cu reverenţă, şi religia trebuie respectată şi onorată.
(2.1) Libertatea de conştiinţă şi libera practică şi profesiune a religiei sunt subiect de ordine şi de moralitate publică, garantate oricărui cetăţean.

GRECIA
Preambul
În numele Sfintei, Deofiinţă şi Nedespărţitei Treimi
Al cincilea parlament revizionar al Greciei decretează:

GRECIA
Articolul 59
1. Înainte de a întreprinde împlinirea sarcinilor de lucru, membrii Parlamentului vor depune public următorul jurământ în faţa Camerei şi a publicului.
”Jur în numele Sfintei Deofiinţă şi Nedespărţitei Treimi să păstrez credinţa în ţara mea şi în forma democratică de guvernământ, ascultarea faţă de Constituţie şi de lege şi să-mi îndeplinesc datoriile cu conştiinciozitate”.
2. Membrii Parlamentului care sunt din religii diferite sau credinţe diferite vor depune acelaşi jurământ în conformitate cu religia şi credinţa lor.

GERMANIA
Preambul
Conştient de responsabilitatea sa în faţa lui Dumnezeu şi a omului, mişcat de scopul de a servi pacea lumii ca parte egală într-o Europă unificată, poporul german a adoptat următoarea Constituţie în virtutea puterii sale constitutive.

LIECHTENSTEIN
Preambul
Noi, Johann II, Prinţ suveran al Regatului Liechtenstein, Duce de Troppau, Conte de Rietberg, etc. etc. etc. prin harul Domnului, vă aducem la cunoştinţă că Constituţia din 26 septembrie 1862 a fost amendată de Noi cu asentimentul Parlamentului nostru după cum urmează.

CANADA
Preambul
Ţinând cont de faptul că Canada este fondată după principii ce recunosc supremaţia lui Dumnezeu şi a legii: (...)

____________________________________


ANEXA 2. Referinta la traditia crestină

Referinte la mostenirea crestină si datoria de a o proteja, apar în următoarele constitutii:

NORVEGIA
§ 2 [State Values]
Baza valorilor noastre rămâne moştenirea creştină şi umanistă.

MAREA BRITANIE
Section 18 Freedom of Religion
(2) O persoană, totuşi, poate fi declarată vinovată de cuvinte blasfemiatoare dacă el sau ea publică referinţe injurioase si ofensatoare la adresa creştinismului care merg dincolo de limitele unei controverse. Aceasta nu se aplică la dezbateri şi discuţii despre adevărul doctrinelor creştine.

Asa sa ne ajute Dumnezeu!

10/04/2013

Autor:  
Destinatar: PARLAMENTUL ROMANIEI
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =