Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Referendum pentru modificarea articolelor 16, 22, 34, 36, 50 şi 53 din Constituţia României
image

Petitie: "Referendum pentru modificarea articolelor 16, 22, 34, 36, 50 şi 53 din Constituţia României"

Facebook share

Pentru ca să fie în concordanţă cu prevederile Art.1/alin.3, Art.16/alin.1 şi Art.20/alin.1 din Constituția României, articolele vizate ar trebui să se modifice şi să aibă următorul conţinut:
Art. 16
Egalitatea în drepturi
”(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Orice persoană poate fi trasă la răspundere pentru acţiunile sale, în condiţiile şi în temeiul legii.
(4) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.
(5) În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale.”
Art. 22
Dreptul la viaţă, la integritate fizică şi demnitate
”(1) Dreptul la viaţă este garantat.
(2) Dreptul la integritate fizică al persoanei este inviolabil.
(3) Tortura și orice fel de pedeapsă corporală sau de tratament inuman ori degradant sunt interzise.
(4) Nimeni nu poate fi supus unui experiment medical, ştiinţific sau de altă natură fără consimţământul său scris în mod voluntar.
(5) Clonarea umană este interzisă.
(6) Pedeapsa cu moartea este interzisă”
Art. 34
Dreptul la ocrotirea sănătăţii
”(1) Statul va lua măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.
(2) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului sanitar, precum și controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale se stabilesc potrivit legii.
(3) Asigurările de sănătate sunt opționale. În condițiile liberalizării pieței serviciilor medicale, cetățenii pot încheia asigurări de sănătate private.”
Art. 36
Dreptul de vot
”(1) Au drept de vot persoanele care au dobândit cetățenia română din naștere sau în condițiile prevăzute de legea organică.
(2) Nu au drept de vot persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale.”
Art. 50
Egalitatea de șanse
”(1) Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, în vederea participării efective a fiecărei persoane în viaţa comunităţii.
(2) Toți cetățenii se bucură de drepturile și libertățile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi. Nu există interdicții sau privilegii pentru anumite categorii de persoane.”
Art. 53
Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
”(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale ori ale unui dezastru.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.
(3) De la prevederile acestui articol sunt exceptate drepturile prevăzute la Art. 22.”

30/06/2018

Autor: autorul a ales ca aceasta informatie sa nu fie publica
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =