Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Împotriva Dictaturii Parlamentare tipic bolșevic-comuniste
image

Petitie: "Împotriva Dictaturii Parlamentare tipic bolșevic-comuniste"

Facebook share

PETIȚIE-MEMORIU
în baza Articolului 51 al Constituției României

Către:
1) Președintele României, Klaus Iohannis, în virtutea dreptului obligație care-i revin în baza ARTICOLUL 80
(2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.

2) Instituția Avocatul Poporului, în baza ARTICOLUL 58 și 59
3) Curtea Constituțională a României,
a) prin intermediul dreptului și obligației care revin Președintelui României de a solicita C.C.R.-ului, conform cu Articolul 146 litera a) se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Preşedintelui României.....
b) prin intemediul Instituției Avocatul Poporului care are dreptul-obligație de a se adresa C.C.R-ului, conform cu Articolul 146 litera d)....excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată şi direct de Avocatul Poporului.

4)Totodată prezervându-ne dreptul legitim și constituțional prevăzut de a ne adresa Instanțelor de Judecată din România sau/și la Forurilor Internaționale de Judecată, dacă va fi cazul, neadmițând a ne fi încălcate, nici chiar de către Parlament, care este de fapt și de drept NUMAI un Angajat al Neamului Suveran
Este o obligație impusă de Demnitatea de om și român ca să ne apărăm Drepturile la Conștință și Apartenență Politică, Opinie și participarea la Actul Politic care sunt consfințite de Constituția României tuturor Cetățenilor României, și nicidecum nu vom admite să ne fie interzise în mod discreționa-dictatorial și nici discriminator, precum consideră Grupurile Parlamentare, actuale, de sorginte discutabilă sau chiar și comunistă.

Distinse domnule Președint al României,

subsemnatul, Petru Borodi, de naționalitate română și cetățean cu drepturi depline al României, fiu a lui Petru Borodi și a lui Margareta Borodi, născut în Timișoara, în 7 August, 1942, actualmente cu domiciliul stabil în România, municipiul Cluj-Napoca, calea Moților, nr.112/4, (datele personale din C.I. )

Distinse domnule Președinte, Klaus Iohannis,

prin prezenta ”Petiție-Memoriu” mă adresez Domniei Voastre deoarece aveți Înalta Funcție Publică de Președinte al României și, deopotrivă și fără de discriminare aveți și onoarea de a fi Președinte al tuturor cetățenilor de drept ai României.Distinse domnule Președinte al României,

ne adresăm Domniei Voastre deoarece aveți deplina îndrituire și obligația de a apăra respectarea de către autoritățile publice întocmai a Constituției României, atât în Literă cât și în Spirit. Dețineți și acestă capitală îndrituire și obligație, care decurg, conform cu prevederile Constituției 1991 revizuită în 2003, respectiv cu:
Capitolul ll
Președintele României
Rolul Președintelui, Articolul 80,
(2) Președintele României veghiază la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice. În acest scop, Președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate.

Deasemenea, conform cu:
Mesaje Articolul 88
Președintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale națiunii.

Distinse domnule Președinte Klaus Iohannis,

deși semnez în nume personal, prezenta ”Petiție-Memoriu” este un act la care recurg și în virtutea deplină și a dreptului legitim de a apăra în solidar pe oricare Cetățenii de Drept ai României, și indiscutabil conform cu:
Unitatea poporului și egalitatea între cetățeni
Articolul 4 (1) Statul are ca fundament unitatea poporului și solidaritatea cetățenilor săi.
Desigur, dacă ni se va pretinde, ne prezervăm dreptul legitim de a atașa ulterior liste de subscripție la prezenta ”Petiție-Memoriu” atât a unor Cetățeni ai României din diferite localități ale României, cât și din Diaspora Română, care vor veni ca să o subscrie și susțină, în comuniune cu prezenta și în conformitate cu textul clar expus pentru a le fi cunoscut.

Distinse domnule Președinte Klaus Iohanis,

Constituția României înscrie cu claritate că
Titlul l
Principii generale
Statul român Articolul 1
(5) În România, respectarea Constituțieei, a supremației sale și a legilor este obligatorie.

Distinse domnule Președinte Klaus Iohannis,

1) Suntem deplin de acord că, respectarea Constituției și a supremației sale este o indiscutabilă datorie și obligație, atât a cetățenilor cât și pentru întreaga Structură sistemică a Statalității Române, și indiscutabil și pentru Parlament, sau chiar cu înâietate de către acesata deoarece este Puterea Legislativă.
2) Prin excelență respectarea Constituției este și obligația Președintelui României ca și garant al respectării Constituției, indiscutabil fiind și obligația Parlamentulului ca for legiuitor, și desigur tuturor autorităților publice fără de osebire, precum și cetățenilor.
3) Cert este însă că, nici o Lege nu poate fi considerată ca fiind Justă dacă nu respectă cu deplinătate Litera și Spiritul Constituției fiindcă ”Toate Legile” au indiscutabila obligație de a fi deplin SUBSIDIARE Constituției, pentru a nu cădea în contrariu cu prevederile Constituției și a fi lovite de NULITATE Constituțională.

Distinse domnule Președinte Klaus Iohannis,

acceptând deplin obligația care ne revine de a respecta Constituția României, însă tot cu deplinătate considerând a ne fi respectate de către actula Statalitate, și chiar și de către Instituția Parlamentului TOATE DREPTURILE care ne sunt consfințite de Constituția 1991/2003, fără a admite a ne fi încălcate, Drepturile, din eroare de raționamente sau/și o eventuală rea credință ale Legiuitorului actual, respectiv de către Grupările Partinice prezent parlamentare.

Distinse domnule Președinte Klaus Iohannis,

ne adresăm Domniei Voastre pentru a soluționa diferendul de ordin politic apărut din eroarea de raționamente care au determinat inițierea și trecerea prin cele două Camere ale Parlamentului României a următoarei modificări, și trimiterea către Președintele României a unei Legi care încalcă grav prevederile Constituției 1991/2003, Lege care constă în:

PARLAMENTUL ROMÂNIEI, CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
L E G E pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii Parlamentul României adoptă prezenta lege.

(urmează textul cu modificările )

însă nici în conținutul textulului de Lege și nici în subsidiar, ca susținere, niciunde și nicidecum nu aduce documente care ar veni ca și dovadă că Mișcarea Legionară se face vinovată de una din culpele care i se aduc, pentru a ne putea logic aduce dovezi întru a ne exercita Dreptul la Apărare, conform cu prevederea indiscutabilă a Constituției României, care arată clar:
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
ARTICOLUL 52
(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.

Astfel singura susține a legii rezidă strict din dreptul Parlamentului de a legifera în temeiul Constituției 1991/2003, însă fără a specifica în baza căror documente și dovezi care ne încriminează, ci precum se poate constata, din text, doar menționează că poate legifera orice doresc parlamentari deoarece legiferarea le revine prin Constituție ca atribuție de servici.

Cităm :
”Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA și PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU”


Distinse domnule Președinte Klaus Iohanis,

înțelegem și admitem că:
1) Parlamentul, respectiv Legiuitorul/Puterea Legislativă, are toată îndrituirea ca să promoveze legi (așa cum îndreptățit și arată) cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
Suntem deplin de acord cu aceste prevederi ale Constituției, însă STRICT dacă LEGILE VOTATE vin cu certitudine în ”Interesele întregului Ansamblu Neam, și implicit Neamului Suveran Român” și nu aduc LOVIRI unor DREPTURI INDISCUTABILE ale noastre ca Cetățenii de Baștină ai Teritoriilor Neamului nostru Român, Drepturi care ne sunt nu doar consemnate în CONSTITUȚIE ci indiscutabil și Consfințite de aceasta.
2) Însă nicidecum, dacă Parlamentul/Puterea Legislativă poate să voteze Legi conform cu ideologia Grupurilor Partinice, Parlamentare la un moment dat, fie și dacă voturile Parlamentarilor vor fi în procent de 100% nicidecum nu poate fi IMPUSĂ IMPERATIV o Lege care nu RESPECTĂ SUBSIDIARITATEA, implicită și indiscutabilă legilor, Față de Constituția României

Distinse domnule Președinte al României
sunteți indiscutabil Președinte al TUTUROR Românilor și Cetățenilor României, indiferent chiar și de considerente politice ca în cazul în discuțiea noastră cei cu apartenență la Mișcarea Legionară!!

În aceste considerente certe, ”a Dreptului tuturor cetățenilor României de păstrare a Conștinței Național Român-Creștine; a Culturii și Educației proprii; a dreptului de apartenență la o gândire POLITICĂ și de fapt păstrarea și apărarea tuturor drepturilor înscrise și consfințite de Constituția României FĂRĂ DISCRIMINARE” care ne revin și nouă, venim și vă solicităm respectuos ca, să vă faceți Datoria-Obligație de a nu promulga fără o Justă TEMEINICIE ISTORICĂ și desigur conformă cu, Constituția 1991/2003, a legi care vine să condamne Mișcarea Legionară în mod nedemn și pe care o considerăm ÎNJUSTĂ, Nu-constituțională, autoritară și indiscutabil cu raționamente DICTATORIALE precum au fost cele din perioada Dictaturii Carol ll și Dictatura Bolșevismului-comunist de până în anul 1998.
Facem clar trimitere la:
L E G E pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002


Distinse domnule Președinte Klaus Iohannis,

vom arăta că de fapt apare un foarte grav pericol de a se institui o certă DICTATURĂ, care evident, prin o lege, vine și fără de nici o Justă Temeinicie aduce cu REA-CREDINȚĂ grave acuze unei vaste Generații de Mari Elite Intelectuale a Neamului Român, acuzându-i și scoțându-i aidoma precum mai ales în perioada DICTATURII Bolșevic-comuniste înafara legii, atât pe Domniile Lor cât și câteva sute de mii de Tineri și Vârstnici care cunoscând ADEVĂRATA istorie a Neamului Român au îmbrățișat cu Sufletul Linia Codreanu-Moța, respectiv Mișcarea Legionară.
Enorma cascadă de Denigrări, Calomnii și adjectivări groaznic de neadevărate și, fără o corectă CERCETARE a Documentelor Istorice din Arhiva Națională care stă la îndemâna Parlamentului, sunt deplin adecvate unui REGIM DICTATORIAL care impune LEGI IMPERATIVE numai din considerente cert POLITICIANIST –Ideologice de sorginte clar COMUNISTĂ .
Din Principiu și în virtutea JuristPrudenței, oricare învinuire și mai ales oricare judecată Nesusținută de Dovezi și fără de nici o Temeinicie bazată pe Probe Certe, este Nulă de Drept Absolut.
Singurelele probe și argumente sunt de fapt IZVOARELE din practicile celor două DICTATURI, respectiv Dictatura Carol ll și Dictatura Bolșevic-Comunistă, care au INTERZIS Mișcarea Legionară și tot în mod INJUST au Condamnat zeci de mii de Legionari la închisoare, pedepse cu moartea sau/și au practicat împotriva Legionarilor SCHINGIUIRI SADICE doar fiindcă MĂRTURISEAU pe Mîntuitor și Iubirea față de Dumnezeu și Neamul nostru român-creștin.
Oare din nou se va recurge la aceleași practici DICTATORIALE și din nou se vor practica fără de nici o DOVADĂ CERTĂ, acuze și chiar prevederi de PEDEPSE cu Detenția precum sunt efectiv cuprinse în actuala ” Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002”

Distinse domnule Președinte Klaus Iohanis,

vă vom arăta câte Articole ale Constituției 1991/2003 vine această Lege, votată de parlamentarii, și încalcă abuziv, imperativ, și la limita Dictaturii doar datorită simplului fapt că, noi Legionarii ne facem cu deplinătate DREPTUL-OBLIGAȚIE care ne este chiar pretins de către Constituția 1991/2003, respectiv:
Capitolul lll
ARTICOLUL 54
(1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.
ARTICOLUL 55
(1) Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România.

Distinse domnule Președinte Klaus Iohannis,

considerăm, și o facem justificat și logic, că această Lege care dezonorează funcțiile celor care deși sunt în Funcții Publice de înaltă Demnitate, respectiv membri ai Parlamentului, dovedesc nu doar capabili de acte cert ABUZIVE și DICTATORIALE, în legiferarea Legii în discuție, ci dovedesc și o profundă ignorare a Adevărurilor Istorice și ca fiind deplin lipsiți de CUNOAȘTEREA Adevărurilor Istorice ale Neamului Român și respectiv ale FACTORILOR CAUZALI care au determinat apariția și perpetuarea și astăzi a Mișcării Legionare.
Arhivele Naționale ABUNDĂ în Dovezi Certe și Incontestabile care susți că, Mișcarea Legionară a fost persecutată și sub Dictatura Carol ll și sub Dictatura Bolșevic-Comunistă și prin această Lege este atinsă și în prezent grav, în contrariu cu prevederile Constituției și cert în mod ABUZIV- INJUST.
Însă cu toate aceste groaznice Loviri, Ucideri, și Schinjuiri, care sunt consemnate în ARHIVELE Naționale că le-au suferit Legionarii în temnițele Carliste și Bolșevic-comuniste, și indiscutabil cu toate că ne sunt bine cunoscute doar o parte din toate acestea acte DICTATORIAL–Opresive, noi nu ne delimităm și nu ne dezicem nici de Creștinătatea la care aparținem, nici de Neamul Român din care suntem parte organică și nici de Înaintașii noștri care DOVEDIT au fost în mare parte ELITELE Omenești și Profesionale ale Neamului nostru Român tocmai fiindcă au avut o educație Român-Creștină conformă cu Spiritul și Linia Mișcării Legionare..
Oare dacă Fiii și Ficele Neamului Român își apără Creștinătatea/ Neamul/Țara este ceva ilegitim și o CRIMĂ??

Cert este, distinse domnule Președinte Klaus Iohannis, că fiecare Neam Suveran, deci și Neamul Român are deplin ”DREPTUL la Legitimă Apărare a Principiilor de Fundamentare și Trăire PROPRII, precum și Legitimat este în a-și Apăra TOATE Proprietățile, indiferent de natura acestora, FIINDCĂ-I revin de DREPT !!”
Documentele din Arhivele Naționale ale României aduc certe dovezi că Mișcarea Legionară numai acest DREPT LEGITIM, la Apărarea Credinței Creștine, a Suveranității Neamului și a Integrității Teritoriilor României l-au avut ca Țel/Scop/Luptă în trăire!
Aceste Documente le aveți la DISPOZIȚIE și Domnia Voastră și distinșii Parlamentari și nu numai!
FOLOSIȚILE și nu lăsați ca să fie NESOCOTITE în Judecățile pe care TREBUIE să le faceți înainte de a promulga Legea!

Distinse domnule Președinte Klaus Iohanis,

noi nu avem de ce să aduce dovezi în Apărarea noastră fiindcă nu ni se aduc DOVEZI în ACUZARE.
Împotriva Mișcării Legionare nu se aduc Probe Acuzatoare, ci strict o lege care ne permitem a o considera deplin în contrariu cu Adevărul Istoric și exprimând cert-clar tendința celor care au fost și sunt cei mai mari dușmani ai Mișcării Legionare, respectiv ideologia dezumanizantă și atee a Bolșevism-Comunismului, care și actualmente după Revoluția din 1989, este arhi abundentă, prin reprezentanții ei fideli, și în actualul Parlament, procentual apropiată de Marea Adunare din perioada Dej-Ceaușescu.

Distinse domnule Președinte Klaus Iohannis,

vă vom arăta concret, prin Litera Constituției 1991/2003, câte Drepturi vine a ne fi încălcate nouă, Mișcării Legionare, de fapt o Gândire cert POLITICĂ a Neamului român-creștin, (și nu politicianistă precum este actualmente practicată) de această Lege Abuziv-Imperativă, Discriminatorie și NU CONSTITUȚIONALĂ : (vom sublinia cele concludente și prin note vom da explicații și considerentele în consecință !)

Titlul l
Principii generale
Statul Român Articolul 1
(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

Notă: Comunismul, ateu și criminal, nu a fost interzis deși eradicarea din România a aceste ideologii dezumanizatoar-atee este principalul dintre IDEALURILE Revoluției din 1989, precum și pluralismul politic este o valoare supremă și recunoscută!
Precum Dictaturile Carol ll și Bolșevic-comunistă a interzis Mișcarea Legionară și astăzi tocmai URMAȘII de sorgintă Comunistă din Parlament vor ca să INTERZICĂ prin o lege Nu Constituțională Mișcarea Legionară.
Culmea este că însăși Tribunalul de la Nurnberg a declarat ca ne fiind nazistă sau fascistă Mișcarea Legionară, absolvindu-o și de oricare afinitate și complicitate cu acestea!!

Articolul 4
(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

Notă: Indiscutabil atât Opiniile precum și Politica, practicate de către Mișcarea Legionară, au fost și au rămas în Virtutea Principiilor și Toleranței Creștine a Neamului român, și indiscutabil practicile Mișcării Legionare au fost STRICT în consecința Dreptului-Obligație de a APĂRA Legitim Neamul român și Integritatea Teritoriilor și a Proprietăților care-i revin de Drept Divin și prin POTESTAREA Dintodeauna!

Articolul 8
(1) Pluralismul în societatea românească este o condiţie şi o garanţie a democraţiei constituţionale.

Notă: Oare cum este actualmente, chiar și prin această Lege, respectat Pluralismul Politic ??
Când evident, incontestabil și cert că în Marea MAJORITATE actuala Statalitate abundă în foștii membrii ai fostelor Structuri Comuniste, acoliții acestora și urmașii comuniștilor!!
Cine dacă nu actualii Spoliatori, Delapidatori, Corupți din Statalitate sunt cei care vor să INTERZICĂ Național-Creștinătatea Română de a realiza Politici în Interesele Neamului Român de spaima că aceste ACTE INFRACȚIONALE, săvârșite de mulți dintre Dregători, le va aduce răsplata cuvenită, fiindcă sunt cert în contrariu Constituției și a Legilor și vor fi dacă nu curmate de Mișcarea POLITICĂ Legionară măcar FĂCUTE PUBLIC pentru a fi stăvilite dimpreună cu cei ce fac parte din Tagma infracțională?!

(2) Partidele politice se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, respectând suveranitatea naţională, integritatea teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei.

Notă: Oare când în decursul Istoric al României Mișcarea Legionară nu și-a ÎNREGISTRAT conform LEGILOR partea de acțiune POLITICĂ proprie, de regulă constituită din Elita română și din cei mai Buni Profesioniști, care erau considerați și în perioada interbelică ELITE ale Culturii și Instrucției Practice ale României?!

ARTICOLUL 16
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

Notă: Oare nu chiar prin insinuarea IMPERATIVĂ a pragului de 5%, și necinstita Lege a Sponsorizării Grupărilor Partinice, este împiedicată cu Discriminare oricare Grupare Partinic-Politică de a ascede în Funcțiile Publice, tocmai din interesele clare ale Tagmei de CORUPȚI și CORUPĂTORI direct interesați de a fi menținută Starea de Infracționalitate care convine actualilor Oligarh-Plutocrați, pentru a se căpătui?!

ARTICOLUL 22
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.

Notă: Ce poate fi mai degradant pentru o Gândire Politică Română cert și Creștină decât aceia de a-i aduce PRIN LEGE adjectivări absurde, denigrări, calomnii, insulte și Grave Acuze, precum în perioada Carol ll sau Bolșevic-Comunistă, și actualmente din nou Mișcării Legionare?!

ARTICOLUL 29
(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.

Notă: Oare cum consideră actualii Legiuitori că, pot a ne IMPUNE ca să ne DISOCIEM de Credința Creștină a Neamului nostru român prin o Lege NU Constituțională, când Teroarea Bolșevic-Comuniștilor nu a reușit aceasta nici prin Închisoare, TORTURĂ și UCIDERI sadice a o realiza?!
Cum oare își propun actualii Legiuitori ca să ne OBLIGE a ne Dezice de Crezul nostru în ÎNVIEREA Românității, când nici drugul de fier și Gloanțele Bolșevic-Comuniste nu au reușit ca să Oblige pe Legionari să se dezică de Mișcarea Legionară?!

(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.

Notă: Cum oare ne este garantată Libertatea Conștinței, și ce Spirit de Toleranță și respect reciproc, curg din actuala Lege care vine a ne ÎNTERZICE dreptul la Libertatea de Conștință și Cuget?!

ARTICOLUL 30
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

Notă: În Întregime Libertatea de Exprimare ne este INTERZISĂ precum și toate mijloace de aducere la Cunoașterea Românilor despre Cine suntem, ce Crez și Gândire POLITICĂ avem și că Trăirea și Lupta noastră POLITICĂ este Învierea Neamului Român-Creștin și a Mulțimii Sărmane de sub SCLAVIE și de sub jefuirea de către Oligarh-Plutocrație a Proprietăților Neamului nostru român?!

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

Notă: Dacă noi Legionari am admis și admitem tuturor Grupărilor Partinice să-și DOVEDEASCĂ Credința față de Dumnezeu și Neamul Român de ce nouă Legionarilor nu ne este acordat această DEMNITATE dacă nu din Rea-Credință și ÎMPOTRIVA Constituției?!

(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

Notă: Mișcarea Legionară prin EXCELENȚĂ Apără Demnitatea și Suveranitatea Neamului Român și a dovedit și în cel de al doile război mondial că este GATA de Jertfă ca să Apere Integritatea teritoriilor Românești și indiscutabil și prin Rezistența și Luptele Armate Anti-Comuniste din Munții și Teritoriile României, îmoptriva Bolșeizării României, Mișcarea Legionară a DOVEDIT cu Prisosință de Jertfe, SUPERIOR, adică ca nici o altă Grupare Partincică!!
Niciodată nici chiar față de Bolșevicii-Comuniști Mișcarea Legionară nu a avut decât un Profund DISPREȚ însă nu URĂ, ci chiar a dat Dovadă de IERTARE.
Cum oare un Național-Creștin, conștient că-i Suveran-Român, poate a discrimina un alt Neram Suveran?!
Da! este indiscutabil că nu voi lăsa pe nici un Vecin sau Străin să vină în Casa mea și să-mi PORUNCEASCĂ în Ce să Cred, la Ce să mă Închin sau nici chiar să-mi poruncească ce să mânc, NU-I VOI PERMITE și nici io în Casa lui NU-I VOI PĂȘI CA SĂ-I PORUNCESC.
Legionarului nu-i plac Lașii și nici SCLAVI și nici nu VREA ca Sclavul cuiva să FIE !!

ARTICOLUL 33
(1) Accesul la cultură este garantat, în condiţiile legii.

Notă: Oare ÎNTERZICÂNDU-I pe Marii Intelectuali și ELITELE Culturii Române NUMAI fiindcă Marea Majoritate din perioada Interbelică și de după 1944 au fost LEGIONARI, în care Drept la ACCESULUI LA CULTURĂ se încadrează această Lege Anti-Românească?? Lege care vine să EXCLUDĂ INTELECTUALITATEA LEGIONARĂ, printre care pe Elite precum Cioran, Noica, Blaga, Eliade, Gyr, Tănase, Vulcănescu, Paulescu, N.Ionescu, Nichifor Crainic, și alte Elite ale Românității.
Mare act de ACCES la CULTURĂ vine a oferi astfel de lege, aidoma cum Bolșevic-Comuniștii și Kominterniștii au interzis chiar și pe Eminescu, Alecsandrii, Goga, Vlaicu, Coandă, etc. și TOATĂ ELITA ROMÂNĂ?!

(2) Libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile culturii naţionale şi universale nu poate fi îngrădită.

Notă: Oare se dorește ca să revenim iar la CULTURALNICI de teapa cominterniștilor și bolșevicilor care susțineau că toate le-a Inventat un RUS?
Acuma se va decreta că toate sunt fîăcute de un PSD-ist, PNL-ist, PDL-ist, UDMR-ist iar Neamul Trac-Român a avut doar zece cuvinte Barză, Varză, Vezure și grăia în SEMNE ca cei fără de Dumnezeu !! Această Cultură o vor parlamentarii?!

(3) Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în
lume.

Notă: Nu are sens ca să arătăm cât de Mari Intelectuali sunt o mare parte dintre parlamentari, miniștrii, prefecți sau primari!! Ministru al culturii care știe că Hamlet a fost un scriitor, sau că Apa nu-i bună că are doi atomi de Hidrogen, ori că Lupoaica din Roma a fost o VULPE etc. etc.
MARE CULTURĂ pot oferi aceste specimente, Mulțimii Sărmane! Nu-i Așa ?!

ARTICOLUL 40
(1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.

Notă: Da e CORECT !!
Da de ce nouă Românilor Creștini care precum Germanii, Englzii, Francezii, ori alte Neamuri. ne iubim Neamul și Țara și avem deplina DISPUNERE de a ne JERTFI pentru Dumnezeul, Neamul și Țara noastră de ce NU NI SE PERMITE dacă nu din DISPREȚUL și URA celora care PARLAMENTARII fiind ne vor a ne ÎNCHIDE sau chiar UCIDE dacă ar putea din URA LOR FAȚĂ DE tot CE-I Românitate-Creștină?!

(2) Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale.


Notă: Distinse Președinte al României, dragă domnule Klaus Iohannis,
Avem deplina convingere că Serviciile Speciale de Siguranță ale României vă INFORMEAZĂ clar despre actele care sunt făcute în CONTRA Intereselor, Suveranității, Integrității, Independenței României de unii dintre cei care se Bucură de Ospitalitatea Românească chiar și unii care OCUPĂ Funcții Publice în România și în Parlament!!
Cert este că precum noi oameni simpli avem cunoaștere despre acte de Trădare ale acestor Interese Naționale și Domnia Vostră le știți mult mai corect decât noi !!
Oare VINOVĂȚIA este tocmai fiindcă noi oamenii simpli român-creștini și Legionari le cunoaștem și le VOIM a fi excluse, precum și Corupția, Spolierea și Delapidarea și Deturnarea Banului Public, distrugerile Instituțiilor de Învățământ, Cercetare, Sănătate Publică, de Apărare, precum și a peste 2.000 de mari capacități Industriale și înstrăinările Proprietăților Neamului Suveran Român și indiscutabil și INFRACȚIONALITATEA din Structura Statalității săvârșită chiar și de către Înalți Demnitari Publici (parlamentari, miniștrii, prefecți, primari, etc.

Distinse Domnule Președinte al României,

dacă noi Legionarii am produs și producem toate mârșăviile, SĂRĂCIREA, SCLAVIZAREA, PRĂPĂDUL din România și nu dictaturile și nu doar în perioada Interbelică sau Bolșevic-Comunistă ci și în prezent după Rervoluția din 1989, atuncea io, personal și nesilit decât de CONȘTIINȚA mea, vin benevol ca să stau în Fața Plutonului de Execuție sau singur în Fața Românității îmi pun Ștreangul de gât fiindcă nu sunt nici Român nici Creștin !!
Și vă rog să credeți că am Cuvânt de Onoare și mi-l Respect!!
Așa să mă Ajute Dumnezeu și Neamul meu Român!!!

Însă cu deplin Respect dacă aceste fapte reprobabile stau în sarcina chiar a acelora care astăzi nu-și ONOREAZĂ DEMNITATEA de Dregători ai României, vă ÎNDEMN ca, fără a aduce imixtiune în Actul de Justiție, să Procedați CORECT și FERM în a Pretinde Public ca JUSTIȚIA să Facă Justă Judecată și să le confere RĂSPLATA cuvenită Tuturor celor care, cum BINE ȘTIȚI, au DOSARE în așteptare la Servicii, Procuratură și Justiție!!

Și, distinse domnule Președinte al României, vă solicit și vă CONJUR ca în Virtutea Constituției și a Legilor Creștine să nu CĂDEȚI în a participa, prin Promulgare, la CONDAMNAREA Mișcării Legionare pentru acte care NU LE-A SĂVÂRȘIT !
Ci cum, este firesc, chemați la Actul de decizie DOCUMENTELE din Arhiva Națională a României care ATESTĂ atât Greșelile Mișcării Legionare precum și Faptele de Demnitate și Onoare pe care Legionarii le-au Adus pe Altarul Neamului Român-Creștin!
Firesc este ca să invitați le Deliberare, pe Istorici din Academia Română și nu numai, chiar și Hotărârea Tribunalului de la Murnberg, și cum este firesc chiar și pe Acuzatorii Mișcării Legionare. precum și să Procedați în a cere și Curții Constituționale a României ca să judece și prezenta ”Petiție-Memoriu” dacă este CONSTITUȚIONAL Temeinicită, de către un om simplu, APĂRAREA ADEVĂRULUI cum că Mișcarea Legionară NU este nici Rasistă, nici nu are Ură de Rasă, nici nu este filolo Nazistă, Fascistă, cum nu este nici Atee nici Comunist-Atee, nici Capitalist Atee ci ROMÂN-CREȘTINĂ !

Notă:
textele subliniate prin culoarea albastră sunt citate fidele din Constituția României 1991, revizuită și adoptată în 2003.
Distinse domnule Președinte al României,

În concluzie:
Vă solicităm a nu promulga ” Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002”, deoarece instituirea acestei legi este cert imperativă și dictatorială, conform cu:
ARTICOLUL 69
(1) În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului.
(2) Orice mandat imperativ este nul.

Distinse domnule Președinte Klaus Iohanis,

Dacă în 1991, cei care au elaborat Constituția României, procedau la INTERZICEREA Mișcării Legionare, atunci INDISCUTABIL s-ar fi prevăzut clar și cert și aceasta prin ÎNSCRIEREA în Constituție, cu motivarea necesară, a acestei Interzicere a Mișcării Legionare. Nu s-a procedat astfel deoarece NU erau Temeinicii de Acuzare nici atunci, precum nici acuma nu există.
Astfel este o Certitudine că: NUMAI din interesele actualelor Grupuri Parlamentare major Corupte se procedează DICTATORIAL, după trecerea a 25 de ani, la de fapt o LEGE NECONSTITUȚIONALĂ care nicidecum nu poate fi admisă decât prin REVIZUIREA Constituției 1991, 2003 și nicidecum prin o lege neconstituțională și imperativă cu pretenție de Prevedere Constituțională.
Cert este că actuala Stare de NEÎNCREDERE a Cetățenilor României, nicidecum nu este față de Instituțiile Parlamentului și a Guvernului ci STRICT față de Grupările Partinic-politicianiste care ocupă Instituțiile Parlamentului, Guvernului și nu numai, și numai datorită infracționalității membrilor care ocupă aceste Instituții ale Statalității în mod posesiv și discreționar.
De fapt o iminentă OPOZIȚIE extraparlamentară care va determina ca la Alegerile din anul 2016 să se schimbe MAJOR structura partinică a Parlamentului, a Guvernului și nu numai, a împins actualele Grupări Parlamentare, conștiente de OPOZIȚIA Cetățenilor determinată de incapacitatea lor de a Guverna Competent și Corect Treburile Publice ale României, ca să practice Abuzul de Putere pentruca să EXCLUDĂ în mod NECONSTITUȚIONAL pe acea Gîndire Politică care indiscutabil ar aduce PRACTICAREA Actului POLITIC în contra Politicianismului actual practicat de către membri din Corpul Statalității.

Instituirea acestei Legi este cert sub imperiul intereselor strict Partinic Ideologice și Politicianiste ale actualelor Grupări Politicianiste din Statalitatea României.

Indiscutabil și fără tăgadă este că actualele Grupări Partinice Parlamentare, respectiv Parlamentul și Guvernul, fac Legi și respectiv ordonanțe, însă dacă aceste legi și ordonațe sunt emise fără a fi așezate în subsidiaritate față de Constituție și fără a fi în subordonare față de Principiile de Fundamentare și Trăire ale Neamului Suveran Român acestea sunt cert imperative, injuste și indiscutabil și cert Dictatoriale.
Indiscutabil forța Grupărilor Partinice din Parlament este mare tocmai fiindcă acestea pot decide legi și ordonanțe chiar ca să ne pună în jug, să ne despoaie de toate ce avem! Însă numai dacă vom răbda această Teroare.

Distinse domnule Președinte al României.

Am putea foarte simplu ca să ne declarăm de altă Gândire Politică decât a susține că suntem Mișcarea Legionară, adică ceia ce suntemde fapt, și astfel am STINGE acest conflict de ordin POLITIC și CONSTITUȚIONAL.
Însă vă chiar rugăm să înțelegeți că:
”Mișcarea Legionară nu a practicat și nu va practica Viclenia, Minciuna și Necinstitele practici ale Politicianismului tocmai fiindcă Iubim Adevărul și Omenia și am deprins a rămâne Oameni de Caracter precum Elitele Neamului Român-Creștin, Frați noștri Legionari UCIȘI de Dictaturile Carliste și Bolșevic-Comuniste tocmai pentru Demnul lor Caracter !!

Noi oamenii simpli avem Neamul nostru cu Străbunii și Viitorimea, și mai ales pe Dumnezeu alăturea de noi când suntem cu Dreptate în Lucrări și nedespărțiți de Adevăr.
Facă-se Voia lui Dumnezeu noi și Neamul le vom duce! Însă numai Dumnezeu Știe cât și când nu!!

Cu respectul cuvenit conform lucrării Domniilor Voastre !

Doamne Ajută Neamul Tău român să treacă și aceste apăsări !!!

definită azi în zi de Duminică, 12, Iulie a anului 2015.
adresa borodipetru@yahoo.ro
telefon 0721189175

io, petru borodi/Cluj

13/07/2015

Autor: petru borodi/Cluj
Destinatar: Președintele României Klaus Iohannis
Categorie: Politica.
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =