Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Petitie a asociaţiilor de proprietari deposedaţi abuziv în perioada 1945-1989
image

Petitie: "Petitie a asociaţiilor de proprietari deposedaţi abuziv în perioada 1945-1989"

Facebook share

Prin decizia pilot Maria Atanasiu c. Romaniei, CEDO a solicitat statului roman să modifice legislaţia de restituire şi procedurile de lucru, în aşa fel încât proprietarii deposedaţi sa-şi reprimească bunurile confiscate sau despăgubirile cuvenite, într-un interval de timp „rezonabil“.
Asociaţiile de proprietari deposedaţi, solicită ca, la elaborarea legii de restituire şi a procedurilor de lucru, să se respecte următoarele principii:

1. Aplicarea cu prioritate a restituirii în natura sau prin echivalent, cu imobile/ terenuri de valoare egală, întrucât acest mod de rezolvare este cel mai economic pentru buget si pentru contribuabil. Urmatoarele acţiuni ar trebui impuse, ca prime urgenţe, cu termene bine precizate:
o finalizarea într-o primă etapă, a a tuturor dosarelor la nivelul autorităţilor locale, ţinând seama de cele de mai sus. Numai într-o ultimă instanţă se vor propune despăgubiri prin echivalent (bani, acţiuni, obligaţiuni) , degrevându-se astfel bugetul.
o în acest scop este necesară evidenţierea la nivelul întregii ţări, a notificărilor rezolvabile prin restituire în natură, precum şi inventarierea terenurilor/a imobilelor disponibile pentru compensări îin echivalent

2. Respectarea articolelor 16 alin. 1,2; 20 şi 44 din Constituţia Românei., precum şi a articolelor 6 şi 1 din Protocolul 1 al Convenţiei pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale

3. Respingem orice formă de discriminare a persoanelor îndreptăţite, precum:
o plafonarea valorii despăgubirilor sau diminuarea acestora faţă de valoarea de piaţă. Aceasta ar conduce la discriminarea proprietarilor deposedaţi ale caror dosare nu au fost încă rezolvate, în raport cu proprietarii deja despăgubiţi, în raport cu: proprietarii expropriaţi pentru cauza de utilitate publică şi înfine şi în raport cu chiriaşii-cumpărători, ale caror contracte au fost anulate în jusţitie O plafonare ar conduce la desfiinţarea cu efect retroactiv a unui drept câsştigat şi la violarea principiului stabilităţii raporturilor juridice.
o respingerea cererilor foştilor cetăţeni români, cetăţeni ai UE şi moştenitori ai unor cetăţeni români, sub pretextul ca nu mai sunt actualmente cetăţeni români.

4.Intocmirea unui plan de măsuri clare si univoce, cu rezultate controlabile, cu activităţi, termene şi responsabilităţi bine definite, care să fie raportate periodic autorităţilor europene. Vor fi precizate termenele până la care vor fi rezolvate dosarele la nivelul autorităţilor locale, respectiv cele până la care vor fi restituite bunurile, respectiv acordate despăgubirile prin echivalent. Intreaga acţiune de restituire/compensare să fie încheiată până la data de 31.12.2014.

Planul va stabili sancţiuni precise împotriva instituţiilor abilitate sau a funcţionarilor responsabili care tergiversează acest proces, de ex. prin neexecutarea unor sentinţe definitive şi irevocabile, sau prin redirecţionarea unor dosare validate de la o instituţie la alta.

5. Admiterea rezolvării revendicărilor în baza Codului Civil Român, prin complete de judecată specializate. Acestea vor putea evalua si soluţiona, la cererea persoanelor îndreptăţite, şi dosarele în care restituirea nu este posibilă decât prin echivalent, cererile fiind scutite de plata taxei de timbru.

6. Executarea fără întârziere a sentinţelor definitive si irevocabile. In cazul acordării prin instanţa, la cererea instituţiei publice, a unui termen de graţie, acesta sa fie limitat la max 6 luni, iar eşalonarea plăţii să fie admisă numai cu acceptul persoanei îndreptăţite.. Cerem de asemenea anularea tuturor reglementărilor care ar prelungi termenul de achitare a datoriilor statului faţă de proprietari, fără acordul acestora, precum de ex. pct. D din proiectul OUG nr. 4 din 2011.

7. Acordarea unui nou termen de 6 luni pentru depunerea notificărilor, pentru persoane care, din motive obiective, nu le-au putut depune la termen

8. Intrucât posibilităţile de acordare de acţiuni la Fondul Proprietatea sunt in mare parte epuizate, să se prevadă noi soluţii de despăgubire, la opţiunea persoanei îndreptăţite, precum: emiterea unor titluri garantate de stat, cu dobânda echivalenta cu cea a obligaţiilor emise de BNR

9. Transparenţa totală a stadiu lui şi evoluţiei rezolvarii notificarilor. Portalele institutiilor statului implicate (ANRP, AVAS, autorităţi locale) vor comunica petenţilor stadiul la zi al rezolvării dosarului lor, eventuale acte lipsă, durata până la rezolarea lor, numărul de dosare sau decizii rezolvate/nerezolvate, precum şi termenele la care acestea vor fi rezolvate.

10. Consultarea asociaţiilor de proprietari deposedaţi la formularea cadrului legislativ şi a procedurilor de lucru.

09/04/2011

Autor:  
Destinatar: ANRP, Min. Justitiei
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =