Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Impotriva unui turn de 17 etaje pe strada Mantuleasa
image

Petitie: "Impotriva unui turn de 17 etaje pe strada Mantuleasa"

Facebook share

In zona protejata in care se inscrie strada Mantuleasa (Cf. PUZ zone protejate construite - Municipiul Bucuresti Zona protejata nr 22-Mantuleasa) exista intentia construirii unui nou turn. Cladirea, care ar urma sa se construiasca pe terenul de la numerele 7-9, a fost aprobata printr-un Plan Urbanistic de Detaliu, la pachet cu alte doua constructii de patru si de zece etaje, pe data de 6 noiembrie 2008. Pe langa diverse aspecte legate de exceptarea de la lege acesta ar duce la o depreciere considerabila a celorlalte constructii din zona si la o schimbare majora a unei structuri urbane traditionale bucurestene. Zona cuprinsa intre bulevardul Carol strada Traian si calea Calarasi, este dintre putinele in care, pana acum, nu au avut loc interventii majore.
Prospectul strazii este ingust si strada a devenit deja un canal de circulatie auto. Amplasarea acestui turn pe locul fostei scoli Mantuleasa vis-a-vis de o frumoasa costructie interbelica, ar creea inca o sicana in circulatia foarte anevoioasa. Un turn de birouri de mari dimensiuni ar insemna o necesitate de parcare de cateva sute de masini, zona neavand nici in momentul de fata locuri de parcare suficiente.

Strada Mantuleasa este una dintre primele starzi atestate documentar din Bucuresti.
Biserica Mantuleasa este singura biserica de epoca brancoveneasca din Bucuresti.
Scoala Mantuleasa demolata acum cativa ani era un exemplu tipic de costructie de scoala primara de secol XIX ( la care a invatat printre altii Mircea Eliade).
Printre casele de pe strada Mantuleasa se gasesc vechi case de secol XIX dar si exemple admirabile de arhitectura interbelica ( arhitectii Niga, Doicescu,etc)

Chem pe toti cei pe care depersonalizarea si distrugerea sistematica a Bucurestiului ii intereseaza sa semneze aceasta petitie pentru a o putea prezenta Primariei Municipiului Bucuresti, Ministerului Culturii si Primariei Sectorului 3 in speranta ca vom putea oprii mutilarea strazii Mantuleasa.

cititi si:
http://economie.hotnews.ro/stiri-imobiliar-5999088-turn-17-etaje-strada-mantuleasa.htm

PUZ zone protejate construite - Municipiul Bucuresti Zona protejata nr 22-Mantuleasa - subzona Cp1c
- Strada de tesut traditional majora
- valoare: axa traditionala structuranta la nivel local pentru tesutul istoric difuz)

28/07/2009

Autor: autorul a ales ca aceasta informatie sa nu fie publica
Destinatar: PMB, Ministerul Culturii si Cultelor, Primaria Sectorului 3
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
Stiri in legatura cu aceasta petitie:

Turnul de 17 etaje de pe Strada Mantuleasa nu se va mai construi 01/09/2009
Turnul de 17 etaje de pe Strada Mantuleasa nu se va mai construi

Raspunsul Primariei cu privire la petitia "Impotriva unui turn de 17 etaje pe strada Mantuleasa" 31/08/2009
Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

SERVICIUL URBANISM
Nr. 850358/ 3951/ 18.08.2009

CĂTRE:

ARH. MARINA ECHERIU
[echeriu@yahoo.com]

Referitor la petiţia Dvs. adresata Primarului General, transmisa prin e-mail şi înregistrată la Registratura generală a PMB cu nr. 850358/ 03.08.2009 şi transmisă spre soluţionare către Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului cu nr. 3951/ 04.08.2009, cuprinzând comentarii referitoare la aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui Plan Urbanistic de Detaliu ce prevede edificarea unei clădiri P+17 etaje pe terenul situat în STR. MANTULEASA NR. 7-9, sector 3, vă comunicăm următoarele:
Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, imobilul situat în STR. MANTULEASA NR. 7-9 se află în subzona M1 - subzona mixtă situată în zona protejată.
Conform PUZ – ZONE CONSTRUITE PROTEJATE aprobat cu HCGMB nr. 279/2000 amplasamentul este cuprins în Zona protejată 22 - Mântuleasa - stradă de ţesut tradiţional majoră - subzona Cp1c. Conform regulamentului aferent PUZ-ZCP indicatori urbanistici sunt următorii:
POT max. 65%; CUT max. 2; Hmax. 14 m - Hmin. 10 m.
Prin regulamentul aferent se instituie grad maxim de protecţie a valorilor arhitectural - urbanistice, istorice şi de mediu natural în ansamblul lor: trama stradală, fondul construit, caracterul şi valoarea urbanistică. Principalele elemente de regulament sunt:
f. grad de protecţie:
- maxim - se protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice şi de mediu natural în ansamblul lor: trama stradală, fondul construit, caracterul şi valoarea urbanistică; sunt permise intervenţii care conservă şi potenţează valorile existente
g. intervenţii:
- conservarea clădirilor valoroase şi a spaţiilor constituite existente
- restructurarea unor porţiuni pentru amplificarea continuităţii de-a lungul întregului traseu
- preluarea diferenţelor de înălţime prin formule de legătură şi interzicerea rupturii de scară / gabarit
VIII. CONDIŢII DE AVIZARE
- în vederea autorizării clădirilor noi şi a intervenţiilor asupra clădirilor existente sunt necesare studii de inserţie, fotomontaje sau machete.
- în condiţiile respectării prezentului regulament:
- se eliberează Certificatul de urbanism fără avizul prealabil al Ministerului Culturii;
- pentru faza Proiect de autorizaţie de construire este necesar avizul Ministerului Culturii;
- în cazul unei propuneri diferite faţă de prezentul regulament:
- se eliberează Certificatul de Urbanism numai în baza aprobării unui PUZ având avizele Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi Ministerului Culturii
- pentru faza Proiect de autorizaţie de construire este necesar avizul Ministerului Culturii;
În raport cu aceste prevederi şi în conformitate cu art. 32 al.(4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare în vigoare la data aprobării PUD - STR. MANTULEASA NR. 7-9 (respectiv 06.11.2008):
a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementãri noi cu privire la: regimul de construire, funcţiunea zonei, înãlţimea maximã admisã, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clãdirilor faţã de aliniament şi distanţele faţã de limitele laterale şi posterioare ale parcelei;
b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementãri noi numai cu privire la distanţele faţã de limitele laterale şi posterioare ale parcelei.
Prin urmare, conform prevederilor legale amintite, edificarea unei clădiri P+17 etaje pe amplasamentul situat în STR. MANTULEASA NR. 7-9, nu este posibilă decât în temeiul unui Plan Urbanistic Zonal, avizat şi aprobat conform competentelor stabilite prin Legea nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare.
Menţionam ca în oricare dintre variantele art. 32 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul rezultate ca urmare a procesului de modificare şi completare de-a lungul timpului este precizat faptul ca: „Modificările (…) aduse regimului de construire, funcţiunii zonei, înălţimii maxime admise, coeficientului de utilizare al terenului (CUT) şi retragerii clădirilor faţă de aliniament se stabilesc prin planurile urbanistice zonale (PUZ).”

Conform Legii nr. 350/2001 constatarea faptelor de încălcare a legii şi dispunerea de sancţiuni şi/sau măsuri administrative o pot face numai instituţiile statului şi ale administraţiei publice abilitate cu competenţa de a cerceta şi verifica legalitatea actelor şi procedurilor ce au avut ca finalitate aprobarea documentaţiilor de urbanism sau autorizarea lucrărilor de construire, în speţă Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Direcţiile de Inspecţie şi Control general din cadrul Primăriilor de sector şi a Municipiului Bucureşti.

Anularea hotărârii Consiliului local este posibilă doar prin hotărâre judecătorească a instanţei de contencios administrativ competente, la cererea Instituţiei Prefectului sau a oricărei persoane interesate.

Vă mulţumim pentru angajamentul de care daţi dovadă pentru protejarea patrimoniului construit al Municipiului Bucureşti şi pentru prevenirea şi limitarea unor practici nesănătoase ce se manifestă în domeniu şi, cu regretul că datorită limitării competentelor nu ne putem implica deocamdată intr-un mod decisiv în prevenirea şi lichidarea acestor fenomene, vă asigurăm ca vom sprijini, în limitele legii, acţiunile oricăror instituţii se implică pozitiv în perfecţionarea sistemului de avizare - aprobare a documentaţiilor de urbanism şi de urmărire a aplicării lor în mod unitar şi coerent pe teritoriul municipiului Bucureşti.

Cu deosebit respect,

Şef serviciu,
ing. Ioana Balaurea
ARHITECT ŞEF AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ARH. GHEORGHE PĂTRAŞCU


Întocmit,
Arh. Stelian Constantinescu

Strada Mântuleasa, un alt monument al Capitalei distrus de construcţia unui zgârie-nori 31/08/2009
Strada Mântuleasa, un alt monument al Capitalei distrus de construcţia unui zgârie-nori

S.O.S. strada Mântuleasa! 06/08/2009
S.O.S. strada Mântuleasa!

*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =