Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Reglementarea prin ordonanță de urgență a procedurii de salarizare a asistenților personali ai persoanelo...
image

Petitie: "Reglementarea prin ordonanță de urgență a procedurii de salarizare a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din România"

Facebook share

Domnule Ministru al Muncii, Familiei și Protecției Sociale,
Vă sesizăm faptul că la nivel național avem o problemă foarte gravă privind asigurarea dreptului la asistent personal pentru persoana cu handicap grav conform art.35 din Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Astfel, după apariția OUG nr.84/20.09.2010, care prin art. 42, alin 7 a dat posibilitatea angajatorului (in situatia de față primăriilor) să decidă în locul persoanei cu handicap să acorde indemnizația prevăzută la alin. (4) în loc de salarizare asistent personal doar pe motiv că ”nu poate asigura angajarea asistentului personal” a dus la un abuz din partea primăriilor care au decis trecerea în șomaj a asistenților personali sau concediere colectivă încălcându-se grav legislația muncii in vigoare.

Practic prin acest demers, justificat de către primării prin lipsa fondurilor pentru salarizarea asistenților personali s-a privat persoana cu handicap grav de dreptul la protecţie socială stabilit de comisia de încadrare în grad de handicap, singura abilitată să decidă în acest sens.

De asemenea, în Legea asistenței sociale, care se află în prezent în dezbatere publică, la secțiunea 3 – asistența socială a persoanelor cu handicap, deși conform art.80 – 1) promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu handicap reprezintă o obligație pentru autoritățile statului, prin art.88 – 1), persoana cu handicap grav nu mai are dreptul la asistent personal, ci doar la un îngrijitor formal angajat, în cazul în care are un membru de familie dispus să preia această funcție. Propunem ca Legea asistenței sociale să fie armonizată cu Legea 448/2006, iar persoana cu handicap grav să aibă dreptul la asistent personal, indiferent dacă această poziție este ocupată de un membru de familie sau altă persoană din comunitate.

În condițiile în care România a ratificat în 2010 convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu handicap, situația actuală este o dovadă clară de excluziune socială a acestei categorii de către stat și trebuie intervenit urgent pentru a preveni efectele dezastruoase care se resimt deja la nivel de persoană cu handicap și comunitate în general.

Întrucât situaţia semnalată este întâlnită în aproape toate judeţele, fiind afectate câteva mii de persoane cu handicap, propunerea noastră vizează asigurarea bugetului pentru plata salariilor asistenților personali și a indemnizației de însoțitor din bugetul Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale prin transfer către Agenția Teritorială de Prestații Sociale, care la rândul ei va vira fondurile către primării. Astfel, salariul asistentului personal și indemnizația vor fi încadrate la categoria prestații sociale și va exista o centralizare si raportare unică a acestora, aspect ce se încadrează în strategia privind reforma în domeniul asistenței sociale, document supus dezbaterii publice de către MMFPS.

Prin acest demers se vor elimina următoarele aspecte legislative ce au caracter discriminatoriu la nivel de persoană cu handicap:
În forma actuală, Legea 448/2006 discriminează între ele persoanele cu handicap, deoarece doar pentru însoțitorii persoanelor cu handicap vizual grav, indemnizația este asigurată de la bugetul de stat conform art.58, alin.3 si alin.10 din Legea 448/2006 și nu de către primării.
În forma actuală Legea bugetului de stat 286/2010 pentru anul 2011, prin art. 5, alin. (4), lit. a) asigură bugetul pentru cheltuieli salariale atât pentru unitățile de învâțământ cât și pentru drepturile asistenților personali din cota defalcată de TVA, doar că pentru asistenți personali sunt denumite drepturi și nu cheltuieli salariale, mai mult, bugetul nu este asigurat integral din cota defalcată de TVA ca la unitățile de învățământ, ci autoritatea locală este obligată să asigure contribuție proprie, fără a se menționa procentul, ceea ce a dus la disponibilizarea asistenților personali.
În prezent, Legea 448/2006, art. 40, alin.1 și art. 44, punctul a) și b) pasează autorităților locale responsabilitatea de a angaja și salariza asistentul personal sau de a asigura indemnizația lunară, uitând să asigure și fondurile necesare și că legiuitorul nu dă nici o responsabilitate primăriilor în ceea ce privește încadrarea în grad de handicap. Cu alte cuvinte primăria este obligată să plătească, dar nu are de unde să știe câte persoane cu handicap vor intra în gradul 1 și deci nu are cum să prevadă în buget sumele necesare de la an la an. Încadrarea se face de către Comisiile județene pentru încadrarea în grad de handicap și ulterior persoana cu handicap se prezintă la primărie pentru angajarea unui asistent personal sau pentru a obţine indemnizația de însoțitor.
Având în vedere cele precizate mai sus, solicităm de urgență efectuarea următoarelor modificări și completări la Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prin Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului, modificări care să se regăsească deopotrivă în strategia privind reforma în domeniul asistenței sociale și legea asistenței sociale, documente aflate în dezbatere publică în prezent:

Art.35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluarii sociopsihomedicale, la un asistent personal, conform deciziei comisiei de evaluare menţionată în certificatul de încadrare în grad de handicap.

La art. 39, alin (2) şi (4) se modifică şi au următorul cuprins:
(2) Contractul individual de muncă se întocmeşte în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, iar celelalte două se transmit unul agenţiei teritoriale pentru prestaţii sociale şi unul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale a sectoarelor municipiului Bucuresti, în termen de 5 zile de la încheierea acestuia.
(4) Contractul individual de muncă al asistentului personal încetează de drept în cazul decesului persoanei cu handicap grav şi în situaţia expirării perioadei de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap al persoanei asistate.

Art. 40, se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează lunar, prin transfer de la Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, prin intermediul agenţiilor teritoriale, către primăriile angajatoare.
(3) Serviciul public de asistenţă socială al autorităţii administraţiei publice locale dispune efectuarea de controale periodice asupra activității asistenților personali şi prezintă semestrial un raport consiliului local.
(4) Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti monitorizează şi controlează anual sau ori de câte ori este necesar activitatea asistenţilor personali.


La art.42, alin (1), (2) şi (7) se abrogă.

La Art.43. alin (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Plata indemnizației lunare se asigură de primăriile în a căror raza teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap grav, prin transferuri de la Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, prin intermediul agenţiilor teritoriale.
La Art.43. după alin (2) se introduce un nou alineat, (2’) cu următorul cuprins:
(2’) Sumele necesare plăţilor prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

La Art.58, alin (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Adultul cu handicap grav primeşte pentru plata însoţitorului o indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.

După Art.58, se introduce un nou articol, Art.58’, cu următorul cuprins:
Art. 58’ Drepturile de natură salarială ale asistenţilor personali se consideră prestaţii sociale pentru persoana cu handicap grav pentru care s-a dispus această măsură de protecţie socială.

Modificările/completările propuse mai sus trebuie aprobate de urgenţă pentru a evita procesele care sunt acum pe rol între asistenţii personali şi primării, respectiv primăriile care au ”trecut în şomaj” sau au ”concediat colectiv” asistenţii personali să fie obligate să-i reangajeze la solicitarea acestora.

Menționăm faptul că prezentul document a fost inițiat de către Petru Movilă, deputat Iași și realizat în colaborare cu:
Alexandru Gabriel Grinea, Inspector Social pe Iași al M.M.F.P.S.
Ioan Ticu, Director Executiv Adjunct al DGASPC Iași
Angela Achiței, Președinte Executiv Fundația ”Alături de Voi” România
Carmen Ghercă, Preşedinte Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România, Filiala Iași
Aurora Vatamaniuc,Director Executiv Fundatia Star of Hope România
Vă rugăm să ne comunicați poziția oficială a instituției pe care o reprezentați referitor la propunerile de modificări/completări legislative menționate în acest memoriu.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact – Angela Achiței, Președinte Fundația ”Alături de Voi” România, tel. 0745609209, mail angela.achitei@alaturidevoi.ro web www.alaturidevoi.ro

22/03/2011

Autor:  
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =